MindView Proeverij – Autonomie & Zelforganisatie

MINDVIEW
PROEVERIJ EN INSPIRATIEDAGAUTONOMIE ALS VOORWAARDE VOOR ZELFORGANISATIE

Voor leiders, HR(D) professionals, opleidingsexperts die zelforganisatie naar een hoger niveau willen brengen

Wat is de aanleiding voor deze proeverij?

Veel organisaties zijn de afgelopen jaren met zelfsturend organiseren bezig geweest. Een groot deel van deze verandertrajecten heeft niet tot het gewenste resultaat geleid. Hierdoor staan veel organisaties op het punt om de zelforganisatie terug te draaien en de oude hiërarchische en controle structuur te herintroduceren. Als reden wordt bijvoorbeeld aangedragen dat teams niet goed samenwerken, mensen te weinig verantwoordelijkheid nemen of dat mensen nog steeds de druk ervaren van het hoger management en er in de onderliggende cultuur nog steeds weinig veranderd is.

Onze visie is dat zelforganisatie alleen werkt als er ruimte en aandacht is voor het relationele weefsel in de organisatie. Aan de basis hiervan staat de ontwikkeling van autonomie van de mensen in de organisatie . Dit vraagt enerzijds de ontwikkeling van zelfbewustzijn, zelfregulering en zelfontwikkeling en anderzijds een open minded, en sensitieve organisatie cultuur waar plek is voor emoties en gevoelens .

Onze sensitiviteit, persoonlijke ervaringen, gevoelens, gedachten en emoties laten we op het werk te vaak niet zien. Dit kan verschillende redenen hebben, zoals het ontbreken van een emotioneel veilig klimaat op het werk of de gedachte dat dit niet professioneel is.

Wij geloven dat een emotioneel veilig klimaat een voorwaarde is voor autonomie. Juist dit aspect wordt vaak onderbelicht in het proces naar zelforganisatie. Er is te weinig autonomie aanwezig. Mensen voelen zich afhankelijk en leggen de verantwoordelijkheid buiten zichzelf bijvoorbeeld bij de leidinggevende of de directie. Het gevolg is een risico op verzuim, weerstand, conflicten, gebrek aan innovatie en creativiteit en een verstoorde samenwerking. Het antwoord op deze ongewenste effecten is vaak het terugdraaien van zelforganisatie terwijl er in werkelijkheid aan de verkeerde knoppen is gedraaid.

Waarom deze proeverij?

MindView gelooft in de ontwikkeling van autonomie als voorwaarde voor zelforganisatie, zelfbewustzijn en zelfontplooiing van medewerkers. Wanneer een organisatie teveel aan het overleven is en er een (onbewuste) angst en controle aanwezig is, gaat er een bron aan potentiële energie verloren, en komen mens, talent, creativiteit, verbinding en kwaliteit in het werk minder tot hun recht. MindView wil daarom autonomie structureel een plek geven in de werkomgeving. Zo ontstaat meer vitaliteit, minder uitval en een snellere re-integratie van medewerkers.

Dit doen we door alles wat met de Mind te maken heeft als inspirerend te zien en als manier om jezelf te ontdekken. vanuit allerlei invalshoeken mensen te inspireren en te laten ontdekken wie ze zijn en wat hen tegenhoudt in het leven. We begeleiden hen om barrières te overwinnen, overlevingssystemen te helen, waardoor ze meer autonomie en zelfsturing ontwikkelen en hun volledige potentie te leven en verlangens te manifesteren. Als we deze ruimte kunnen bieden, komt dit niet alleen de mensen zelf ten goede, het vergroot ook de kwaliteit, creativiteit en verbinding in de organisatie.

Wat is de doelstelling van deze proeverij?

De centrale onderzoeksvraag die we gaan beantwoorden is als volgt:

Is het mogelijk om een organisatiecultuur te creëren waarbinnen autonomie, bewustwording, sensitiviteit en een open minded kijk op, emoties, gevoelens en overlevingssystemen genormaliseerd worden en waarin dit als kracht wordt gezien?

Vooraf aan de masterclasses krijg je ook opdrachten en reflectievragen mee om vanuit daar de gesprekken aan te gaan met de anderen in de proeverij en kennis en ervaringen uit te wisselen. Onderwerpen die besproken gaan worden zijn, o.a.
- Autonomie - Symbiose
- Sensitiviteit
- Zelfbewustzijn
- Zelfregulering
- Zelfontplooiing
- Emotioneel veilig klimaat
- Onbewuste overlevingssystemen
- Systemisch kijken
- Flow & Creativiteit

Wat gaan we doen? VOOR WIE? WANNEER VINDT DE PROEVERIJ PLAATS?

Om te laten zien hoe dit werkt, organiseren de professionals van MindView een “Mind-Proeverij” met diverse Masterclasses

De masterclasses bieden een mix aan kennis, beleving en ervaring over autonomie, cultuurverandering en zelforganisatie. De proeverij is opgebouwd uit 10 masterclasses, waarvan je er 3 kunt kiezen.


Er kan een keuze gemaakt worden uit 3 van de onderstaande Masterclasses. Iedere masterclass duurt 40 minuten:

*Zijnspsychologie - Zijn, bewustworden en Verbinden
*Positieve psychologie - Herijken van gedachten, emoties en gevoelens
*Traumabewust leiderschap - De mens zien vanuit Overleven
*Lichaamsbewustzijn - De basis voor verbinding en samenwerking
*Theater in Organisaties - Expressie als basis voor Verbinding
*Polyvagaal theorie - Bewust worden van overlevingssystemen in ons lichaam
*Sensitiviteit in organisaties. Een illusie? Kracht en sensitiviteit bestaan naast elkaar
*Mens & Mind - De vele invalshoeken om naar persoonlijke ontwikkeling te kijken

voor wie? Wanneer vindt de proeverij plaats?


Doelgroep De proeverij is voor leiders, HR(D) professionals, opleidingsdeskundigen die energie, verbinding en bewustwording in hun organisatie willen brengen

Locatie

Tijd

Prijs

Inschrijven

Etc… De proeverij vindt plaats op XXXX maart van 09.30 uur tot 12.30 uur.

Vooraf kun je de verschillende Expertisepagina's al bekijken om een beeld te krijgen over de inhoud van de Masterclasses. Gedurende de masterclass zal aan de hand van een aantal reflectie vragen en/of oefeningen gereflecteerd worden op de inhoud en op de eigen ervaringen m.b.t. dit onderwerp.

Wie begeleiden de Masterclasses?

De Masterclasses wordt begeleidt door verschillende Mind-Experts. De Mind-Experts die meedoen aan deze proeverij zijn. Eline Sluys (Zelfcoachen), Boudewijn de Vries, Maaike Huisman, Heidi Patrouille, Ilse Westerhoff, Kitty Rumping en Jan-Pieter Sonbeek. Allen hebben naast hun levensexpertise veel kennis en ervaring opgedaan als Psycholoog, therapeut en/of Coach. Meer over hun levenspad en MindViews en Expertise kun je vinden op de verschillende MindView en Expertise pagina's van de desbetreffende Mind-Experts.