MindView Masterclass – Template

MINDVIEW
MASTERCLASS


POSITIEVE PSYCHOLOGIE VANUIT EEN "LEVEND SYSTEEM" PERSPECTIEF


8 WEEKSE REEKS

een diep ecologische kijk op psychologie

Wat is de aanleiding voor deze Masterclass?

Vanuit het Descartiaanse “denken” is de psychologie de laatste eeuwen een product geworden vanuit het fragmenterend in onderzoekbare en meetbare stukjes knippen van onze menselijke psyche. Het werd benaderd vanuit ziektebeelden. Deze werden geclassificeerd in psychopathologieën die men herkenbaar maakte door het beschrijven van de kenmerken en kaders die typerend zijn voor een bepaald ziektebeeld. De International Statistical Classification of diseases (ICD-11) en the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) 5th Edition zijn daarvan de bekendste voorbeelden.

De psyche wordt vanuit deze benadering nog te veel gezien als een bromfietsmotor die je uit elkaar kunt halen en kunt onderzoeken op disfunctionele aspecten en als je begrijpt hoe het mechanisme in elkaar zit en werkt dan kun je het repareren en maken door bepaalde interventies. Deze ontzielende benadering heeft zijn beperkingen.

Martin Seligman is een van de eerste personen die het denken in ziektebeelden aanvulde met het beschrijven van de kenmerken van de gezonde psyche. Aan welke kenmerken herken je een gezonde, wendbare en weerbare menselijke psyche en hoe roep je die op en hoe onderhoud je deze gezonde dynamiek? Hier werd duidelijk hoe belangrijk het sociale systeem is om gezond te blijven en dat je niet alleen naar het individu behoort te kijken maar ook naar de dynamiek van het grotere sociale eco-systeem.

Ook in de psychologie voldoet het “horlogemaker”- vakmanschap niet meer en wordt het steeds duidelijker dat je de psyche behoort te benaderen als een bezield complex levend eco-systeem dat gekenmerkt wordt door een enorme informatiedichtheid en een hoge sensitiviteit waarin kleine veranderingen grote gevolgen kunnen hebben.

Waarom deze Masterclass?

In deze masterclass benaderen we de psyche vanuit een levend systeem wereldbeeld waarin je gaat ontdekken dat dat een wereld van verschil oplevert ten opzichte van een benadering van de psyche vanuit de conventionele mechanistische benadering.

In deze masterclass hebben we aandacht voor de gezonde en de gedereguleerde psyche-ecologie vanuit een levend systeem perspectief en proberen we gezondheid te duiden vanuit een diep ecologisch bewustzijn.

De meerwaarde van de reeks masterclasses is dat je gaat ontdekken dat de kijk vanuit het levend systeem meer realiteit oproept t.o.v. psychische gezondheid en dat het begeleiden van mensen vanuit dit perspectief goed toepasbaar is door Mind-professionals, Zij verkrijgen door deze Masterclass reeks inzichten die verder reiken dan dat wat de conventionele opleidingen hen aan inzicht heeft gegeven.

De psyche benaderen vanuit een levend systeem wereldbeeld levert een wereld van verschil op die het conventionele professionele bewustzijn over de westerse bordrand laat kijken.

Wat is de doelstelling van deze Masterclass?

De centrale onderzoeksvraag die we gaan beantwoorden is als volgt:

Wat heeft een gezond oerwoud (ecosysteem) nodig om gezond wendbaar en weerbaar te blijven en in hoeverre komt dat overeen met wat een gezonde psyche nodig heeft om gezond wendbaar en weerbaar te blijven?

Dit gaan we doen aan de hand van een aantal subvragen:

  • Wat zijn de kenmerken van het diep ecologisch patroonbewustzijn?

  • Hoe vertaal je deze kenmerken naar heel makende toepassingen als professional?

  • In hoeverre is het levend systeem wereldbeeld een complementaire aanvulling op het mechanistische wereldbeeld?

  • Hoe gaan we dit nieuwe gedachtegoed integreren in het bestaande gedachtegoed?

  • Hoe kunnen we deze twee wereldbeelden heel makend fuseren en toepasbaar maken in de alledaagse professionele praktijk?

Wat gaan we doen?

  • Elke deelnemer kiest een casus uit zijn of haar eigen praktijk en gaat deze casus heroverwegen vanuit het nieuw verkregen bewustzijn. .


  • Er worden intervisie- en supervisie-groepen geformeerd waarin de deelnemers elkaar feedback geven en zo een “learning community” worden “On the job”. .


  • De aanbieder van Masterclass begeleidt deze learning community’s en begeleidt de deelnemers naar een zekere starters-competentie in het toepassen van het geïntroduceerde paradigma tijdens de Masterclasses. .


  • Na zeven of acht bijeenkomsten worden de uitgewerkte cases gepresenteerd aan elkaar en wordt elke casus-uitwerking voorzien van feedback en wordt vanuit de community gewaardeerd. Dit is het moment suprême waarop het goud uit de goudpan wordt geoogst.

voor wie? Wanneer vindt de Masterclass plaats?

De Masterclass reeks is voor Mind-professionals uit de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en de psychiatrie. En voor coaches, agogen en pedagogen.

De Masterclass is opgebouwd uit 8 bijeenkomsten en vindt plaats op de woensdagavond van 20.00 tot 22.00 uur. De eerste bijeenkomst is ingepland op 1 juni 2022 en de laatste op 20 juli 2022.

Buiten deze bijeenkomsten worden er ook bijeenkomsten ingepland door de intervisie- en supervisie-groepen die gekenmerkt worden door een egalitaire “Learning from each other on the job” dynamiek.

Het gaat een pittige reis worden met een mooi reisgezelschap. Vol verwondering, eureka momenten, serendipity, meanderende beekjes en rivieren, dichte wouden en schitterende vergezichten.

Er zijn maar beperkt plaatsen. Je nu aanmelden betekent erbij zijn.

Wie begeleidt de Masterclass?

De Masterclass wordt begeleidt door Boudewijn de Vries. Boudewijn heeft veel ervaring als Psycholoog, Coach, Psycho-sociaal begeleider en Trauma begeleider. Daarnaast heeft hij vele jaren ervaring als HBO Docent. Hij doceerde hier onder andere de vakken: Psychologie, Psychopathologie, Ethiek, Filosofie, Organisatiekunde, Sociologie, Methodologie en onderzoek. Zijn wijsheid, kennis en levenservaring en bewustwordingspad heeft hij de afgelopen jaren geïntegreerd en een boek geschreven met de titel “Ter heroverweging” waarin hij het Levend Systeem Wereldbeeld” uiteenzet en een ander maatschappelijk perspectief beschrijft.