Levend systeem wereldbeeld

Het Levend Systeem Wereldbeeld

Op deze pagina vind je informatie over de helende en verduurzamende toepasbaarheid van “Het levend systeem wereldbeeld”.

BESCHRIJVING

1 Het Descartiaanse trauma
2 Té decontextualiserend
3 Té reductionistisch
4 De verlicht verduisterende crisesfabriek
Het Descartiaanse trauma

De beperkingen van een mechanistisch wereldbeeld

De Descartiaanse Verlichting hanteert een mechanistisch wereldbeeld. Een wereldbeeld die de werkelijkheid terugbrengt naar een ontzield klokuurwerk. Vanuit dit wereldbeeld wordt er een illusie gevoed dat je alles in zijn delen uit elkaar kunt halen en als je dan onderzoekt hoe het uurwerk tikt en de mechanistische logica ontrafelt dan kun je de delen van het geheel kopiëren, fabriceren en repareren. Deze "verlichte" verduisterende overtuigingen voeden de overtuiging dat de mens boven de natuur staat en dat mensen in principe godsgelijke scheppers kunnen worden.

Het tegendeel wordt helaas steeds meer duidelijk.

Vanuit het verlichte denken ondermijnen, ontregelen en ontwrichten we steeds meer de schepping op alle werkelijkheidsniveau's.

De Westerse wetenschap botst steeds vaker tegen de beperkingen van het mechanistische wereldbeeld, die zorgelijk ook toegepast wordt om de Westerse maatschappij, met al ZIJN systemen, op te bouwen en verder te ontwikkelen. Met alle ontwrichtende en disciplinerende gevolgen van dien.

We bevinden ons nu steeds meer in een transitionele periode en maken de eerste stappen in de richting van het toepasbaar maken van een nieuw wereldbeeld.

Een wereldbeeld met een veel meer integer werkelijkheidsgehalte die een snel groeiende groep pioniers integraal toepasbaar aan het maken is.

Het levend systeem wereldbeeld

"WE CANNOT SOLVE OUR PROBLEMS WITH THE SAME THINKING WE USED WHEN WE CREATED THEM". - Albert Einstein

De beperkingen van een mechanistisch wereldbeeld
Té decontextualiserend

De Verlicht Verduisterende ontkenning dat alles met elkaar in verbinding staat

De empirisch analytische onderzoeksmethode haalt de onderzoekbare delen (radertjes) uit het grotere geheel (klokuurwerk) en heeft te weinig aandacht voor hoe al die geisoleerde en onderzoekbaar gemaakte delen weer "diep ecologisch" met elkaar interafhankelijk netwerkend samenhangend interacteren, transactioneren en "bezield" co-evolueren.

"WE MUST REMEMBER THAT WE DO NOT OBSERVE NATURE AS IT ACTUALLY EXISTS, BUT NATURE EXPOSED TO OUR METHODS OF PERCEPTION. THE THEORIES DETERMINE WHAT WE CAN OR CANNOT OBSERVE....REALITY IS AN ILLUSION (PLATO'S CAVE), ALBEIT A PERSISTENT ONE." - Albert Einstein

De Verlicht Verduisterende ontkenning dat alles met elkaar in verbinding staat
Té reductionistisch

Integraal bewustzijn

De verlichte onderzoeksmethode laat door “zijn” te fragmenterende en decontextualiserende benadering veel te veel werkelijkheid links liggen door een overacccent op rationele empirische analyse (IQ) en een onvermogen om de onderzochte delen weer diep ecologisch empathisch (EQ) met elkaar in interafhankelijk complementair samenhangende en spiritueel uitbalancerende interactie en transactie “bezielend” te laten co-evolueren (SQ).

Dit is de bron van de huidige ecologische, economische en sociale crises (Bateson, 1976).

“In healing yourself, you become a healer of others, you are healing the planet. Know that there is no more sacred work than this”.

Integraal bewustzijn
De verlicht verduisterende crisesfabriek

Heroverwegen van het Westerse overtuigingensysteem

We zijn steeds meer aan het ontdekken dat de Verlichting een verduisterende Crises-fabriek is.

Alle culturele, maatschappelijke en artefactische systemen worden vanuit het verlichte mechanistische denken opgebouwd en ingericht en zijn direct en indirect, in alle cultuur-provicies, eerder ontwrichtende probleemveroorzakers dan scheppers van verduurzamende oplossingen.

“It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent, but the one most responsive to CHANGE.” – Charles Darwin

Het is daarom het proberen waard om van wereldbeeld te veranderen.

Het huidige te rationele mechanistische wereldbeeld is zorgelijk te weinig "responsive to change".

Heroverwegen van het Westerse overtuigingensysteem
1 De tweede Verlichting
2 Een meer realistisch wereldbeeld
3 Masterclasses
De tweede Verlichting

Integere Intelligentie

Het hedendaagse kleine en grote “lijden” wordt veroorzaakt doordat de “verlichte” mens anders denkt dan de natuur werkt (Bateson,1976).

De natuur werkt vanuit een integraal BRON-intelligent bewustzijn en sinds de laatste 10.000 jaar hebben wij mensen steeds meer en meer verleerd om vanuit integere bron-intelligentie ons bewustzijn op te bouwen. 

We kunnen daarom het huidige lijden alleen verduurzamend oplossen door weer te leren diep ecologisch empathisch te voelen (EQ), homeostase rechtvaardig af te wegen (SQ) en vanuit rationeel diep ecologisch patroonbewustzijn te denken (IQ) zoals de Bron-intelligente Natuur werkt.

De verlichte mens is te veel vervreemd van de natuurlijke bron en waant zich "verlicht" superieur ten opzichte van dé bron. Als dit culturele en verlicht verduisterende (perverse) overtuigingensysteem zich niet verder ontwikkelt naar een “natuurlijk wijs” bron-intelligent bewustzijn, dan zal het huidige lijden blijven bestaan…tot aan het moment van implosie.

"I used to think the top environmental problems were biodiversity loss, ecosystem collapse and climate change.

I thought that with 30 years of good science we could address those problems.

But I was wrong. The top environmental problems are selfishness, greed and apathy......

....and to deal with those we need a spiritual and cultural transformation, and we scientists don't know how to do that." - GUS SPETH

Integere Intelligentie
Een meer realistisch wereldbeeld

Het levend systeem wereldbeeld

Het is daarom belangrijk om een meer realistisch wereldbeeld verduurzamend toepasbaar te maken in onze huidige culturele dynamiek. Het levend systeem wereldbeeld. De werkelijkheid is geen uurwerk maar een levend systeem, zoals wij dat óók zijn. Het toepassen van dit wereldbeeld is mijn expertise-gebied. Alle ontdekkingstochten en masterclasses die ik aanbied zijn geïnspireerd vanuit het “levend systeem wereldbeeld” en roepen een wereld van verschil op.

Vanuit de integrale toepassing van het levend systeem wereldbeeld heb ik me meer dan 8 jaar bekwaamd om de complexe problemen, die worden opgeroepen vanuit het Oude wereldbeeld, diep ecologisch te duiden en ze op te lossen vanuit de toepassing van het nieuwe levend systeem wereldbeeld.

Dit is géén hokus pokus, maar het toepasbaar maken van een post-conventioneel bewustzijn dat zich langzaam maar zeker aan het verbreiden is over onze Aardbol en een nieuwe tijd aankondigt die ons kan verlossen van het collectieve Descartiaanse en Newtoniaanse trauma.

Het is een navigatie-systeem naar integer verduurzamend en helend menselijk handelen. Diep ecologisch verduurzamend. Ver voorbij het huidige te veel vereconomiseerde en misbruikte modewoord Duurzaamheid.

 

Het levend systeem wereldbeeld
Masterclasses

Leren denken, voelen en afwegen zoals de NATUUR werkt

Vanuit dit wereldbeeld bied ik de volgende masterclasses aan:

  1. Masterclass Positieve psychologie vanuit een levend systeem wereldbeeld
  2. Oplossingsgericht coachen vanuit een levend systeem wereldbeeld
  3. Organisatiekunde vanuit een levend systeem wereldbeeld
  4. Veranderkunde vanuit een levend systeem wereldbeeld
  5. Het goede leven is een evenwichtskunst
  6. Voor radicale trauma-heling behoren we ook onze cultuur te helen
  7. Ethiek verklaard vanuit hoé de Levende Natuur werkt

Vanuit deze zeven masterclasses co-creëer ik samen met jullie een wereld van verschil. Een wereld met een veel meer integere werkelijkheid die beter past, beter werkt en beter aanvoelt voor een zo groot mogelijke groep mensen. 

Het Aardse Toneelstuk blijft een "Schitterend Ongeluk" maar het is vanuit het hier geïntroduceerde nieuwe wereldbeeld mogelijk om het meer te laten schitteren dan dat het ongelukkig is.

De masterclasses kunnen bezien worden als een ondersteunend navigatie-systeem richting de EXIT van de huidige Westerse crises-fabriek.

Leren denken, voelen en afwegen zoals de NATUUR werkt

INFOGRAPHICS

We begeven ons weer in een wereldbeeld-shift. Het nieuwe wereldbeeld, het levend systeem wereldbeeld, benadert de werkelijkheid al veel meer multi-dimensionaal (Empathisch voelend, Rationeel beargumenterend en ethisch bewust afwegend) in vergelijking  met het wereldbeeld dat nu nog dominant toegepast wordt vanuit het “verlichte” Descartiaanse DENKEN.

In mijn boek “Ter heroverweging” neem ik de lezer mee in mijn bewustwordingsexpeditie en maak ik het levend systeem wereldbeeld toepasbaar binnen verschillende culturele contexten en situaties. 

Het is een spoedcursus leren denken, leren voelen en leren afwegen zoals de NATUUR werkt.

In deze mindmap wordt de bewustzijnssprong weergegeven vanuit het conventionele mechanistische wereldbeeld bewustzijn naar het post-conventionele levend systeem wereldbeeld bewustzijn.

In het post-conventionele bewustzijn wordt Rationele IQ intelligentie aangevuld met Empathische EQ intelligentie én Ethisch bewust afwegende SQ intelligentie. 

Door de toepassing van al onze intelligenties kunnen we stap voor stap het Descartiaanse TRAUMA gaan HELEN.

VIDEOS

Maria Scordiales geeft in deze youtube een introductie van “Het levend Systeem Wereldbeeld”.

Een wereld van verschil!

In deze youtube wordt uitgelegd wat een wereldbeeld is en welke invloed het kan hebben op de dingen die we denken, voelen en doen.

Eckhart Tolle Balance between being and doing.

De dynamische balans tussen twee frequenties is een belangrijk bestuursprincipe in de natuur. Dit wordt ook wel homeostase genoemd in het Levend systeem wereldbeeld paradigma. 

Het deugdelijke vind je niet in DIT of DAT (dualisme) maar in de natuurlijk wijze fusie (homeostase) tussen dit en dat. (Aristoteles)

Als je het individuele trauma wilt helen, behoor je ook gepaste aandacht te hebben voor de diepte ecologie waarin het trauma heeft kunnen ontstaan en verder wordt gevoed. 

Je kunt pas radiaal een psychisch trauma helen als je ook co-evolutionair het grotere en het kleinere ecologische GEHEEL meeneemt in het helingsproces. 

Trauma is vanuit het levend systeem wereldbeeld een ontregelde psyche-ecologie waarin de gezonde homeostase dynamiek ontregeld (niet meer in dynamische balans) is. 

Het geheelde en gezonde leven is een continue integere uitbalanceerkunst. (Aristoteles)

De dochter van Gregory Bateson tipt hier aan dat de echte werkelijkheid buiten de Westerse Grot van Plato veel complexer, dynamischer en interactiever en sensitiever is als de “verlichting” ons laat denken. 

De “verlichting” is een ideologisch bepaald verstoord EGO die alles veel te veel rationaliseert (IQ) en daardoor onze andere intelligenties (EQ en SQ) zwaar verwaarloost. 

“Als je alleen een hamer hebt, dan zie je overal spijkers”.

And…When you don’t use it…you’ll loose it. Dit is het grote cultuurbepaalde trauma dat gepaste helende aandacht behoort te krijgen in de komende tijd.

Heling op individueel niveau, gezinsniveau, organisatieniveau en staatsniveau kan alleen vanuit een uitgebalanceerde inzet van ál onze intelligenties. 

Theodore Roszak  laat je weer herinneren dat onze kribbe in de natuur staat en dat we pas de laatste 10.000 jaar van onze 300.000 jaar menselijke geschiedenis ons zijn gaan afsplitsen van onze oorspronkelijke natuurlijke leefomgeving en daarin een enclave zijn gaan inrichten die we cultuur noemen.

Toen is stap voor stap de vervreemding van onze natuur begonnen en die is nu zó groot geworden dat we daardoor allerlei psychische problemen gaan ontwikkelen.

Een continue botsing tussen onze innerlijke co-evolutionair ontwikkelde, super coherente heelheid en de huidige geheel revolutionair ontregelde uiterlijke culturele overleefwereld.

Theodore ziet de Natuur als een belangrijke helende plaats voor het genezen van onze  psychische traumata die we kunnen oplopen in de huidige zeer ON-natuurlijke en ontwrichtende culturele dynamiek.

PODCASTS

Rupert Sheldrake legt hier uit dat de bron van de zichtbare werkelijkheid een onzichtbare werkelijkheid is. Vanuit de Geest wordt het pakbare geupload. 

Het iets wordt geboren uit het NIET IETS. 

Een laten we nu dat NIET IETS zwaar verwaarlozen vanuit het huidige “Verlicht verduisterende” denken. 

Dit vraagt om een Heroverweging van het huidige Westerse  overtuigingensysteem.

Ervin Laszlo neemt je mee in een post-conventionele werkelijkheid waarin alles, maar dan ook letterlijk alles met elkaar SUPER COHERENT in interacterende en transactionerende uitbalancerende verbinding staat.

Hoe meer je bewustzijn groeit, des te meer ga je je beseffen hoe weinig we ons bewust zijn.

Het huidige verlichte denken is doorspekt van een te gesloten (te rationele) dogmatiek.

Het wordt weer hoog tijd voor een veel meer open MIND, open Heart en een veel meer open WILL.

Daniel Siegel, over Interpersoonlijke neurobiologie, de Mind, bewustwording

James Lovelock is een belangrijke Britse wetenschapper die het levend Systeem Wereldbeeld heeft geintroduceerd binnen een “Verlicht” wetenschappelijke context en van daaruit de wetenschappelijke wereld steeds meer aan het veronzekeren is en het discource voedt of het mechanistische wereldbeeld aan vervanging toe is en we op zoek behoren te gaan naar een wereldbeeld die de huidige wetenschap naar de EXIT kan leiden van de huidige Westerse “Grot van Plato”.

Mooie podcasts die je bewustzijn kunnen voeden en je kunnen helpen om de sleutel te vinden om je uit het huidige “verlicht verduisterende” overtuigensysteem te bevrijden.

 

VERDIEPENDE ARTIKELEN

Het bron-intelligente veld

Het gedachtegoed van Ervin Laszlo
Artikel lezen ...

Zelforganisatie als sleutel voor evolutie

Interpersonal Neurobiology

Artikel lezen ...

Het levend systeem wereldbeeld

James Lovelock

James Lovelock

Artikel lezen ...

Het belang van de ontwikkeling van een Super coherent diep ecologisch empathisch én rationeel patroonbewustzijn.

Inspirerend artikel van Ervin Laszlo uit 2018

In dit boek beschrijft Kauffman hoe vanuit een grote variatie aan elementen, onder bepaalde omstandigheden, het onvermijdelijk is dat er zelforganisatie en leven ontstaat.

Het leven ontwikkelt zich via evolutie steeds meer richting het speelveld met de grootst mogelijke rekenkracht, net vóór het chaos setpoint.

Kijkend naar de huidige cultuur dan zijn we nog niet zover in onze evolutie dat we al zijn aangekomen in dit excellente speelveld. We hebben nog een weg te gaan.

James Lovelock heeft inmiddels de wetenschap overtuigd dat de werkelijkheid op deze wereld niet te vergelijken is met een klokuurwerk.

Maar de klokuurwerk metafoor zit vanaf het begin van de verlichting er zó ingebakken dat we er nog niet zo een twee drie vanaf zijn. 

Met alle gevolgen van dien….op intermenselijk en dus ook óók op maatschappelijk en cultuur versus natuur niveau. 

Door het Verlichte overaccent op de menselijke rationaliteit hebben we steeds meer verleerd om ons bewustzijn te laten ontwikkelen vanuit ál onze intelligenties. 

Het artikel met de titel “De Westerse IQ-cultuur” laat ons weer bewust worden hoeveel intelligent potentieel we “verlicht verduisterend” verwaarlozen. 

En..When you don’t use it…you’ll loose it. En dat behoren we net niet te laten gebeuren?

INSPIRATOREN

George Land legt in deze Ted uit hoe wij het huidige onderwijssysteem geheel hebben ingericht vanuit een mechanistisch wereldbeeld en wij al onze culturele systemen nog inrichten vanuit een mechanistisch wereldbeeld en daardoor een culturele werkelijkheid opbouwen waarin we onze integrale menselijkheid helemaal niet meer kunnen leven, maar eerder deze systemen aan het OVERLEVEN zijn. Met alle gevolgen van dien. 

De huidige cultuur is een auto die rijdt met de handrem sterk aangehaald en veroorzaakt een verspilling aan energie, potentieel en creativiteit. 

Het is hoog tijd voor het toepasbaar maken van ander wereldbeeld!

Trauma, Connection & Addiction– Dr. Gabor Mate. Herverbinden met jezelf en daarmee met anderen de basis is voor heling van verslaving.

De kern van menselijke traumatisering is het grote en het kleine verlies van het heelheidsbewustzijn en daardoor de verbondenheid niet meer kunnen voelen met het grotere en het kleinere GEHEEL.

Spiritualiteit kan, indien integer ingezet, een belangrijke wegwijzer zien in het hervinden van de heelmakende verbinding.

Eckart Tolle vertelt over bewustwording, zijn(spsychologie) en compassie

Een wegbeschrijving om integraal thuis te komen in het grotere bron-intelligente geheel, waarin je een belangrijk deel mag zijn die onlosmakelijk verbonden is mét het geheel. Je gaat ontdekken dat isolatie en separatie uiteindelijk een cultuurbepaalde illusie is.

Een bewustzijn die een belangrijke voorwaardelijkheid is om MINDFUL én helend in de werkelijkheid te leven.

BOEKEN

In dit boek beschrijft Vishen Lakhiani op een zeer toegankelijke en toepasbare wijze hoe je je kunt bevrijden uit de gevangenis van de mediocratie of uit de culturele kooi om daarna cultuur-overstijgend je eigen spirituele weg te gaan  bewandelen. 

Nu – Eckart Tolle – Bewustzijn

Mindful in het hier en nu staan is leven in een Homeostase fusie van verleden (1.), heden en (1.618) toekomst, bij benadering

Vanuit de juiste frequenties Mindful leven is de FLOW-TAO van het Gulden midden.

De weg voor een integraal bewust en voldoening scheppend gelukkig leven.

Een Inspirerend veranderkundige U-bocht om van IST naar SOLL te komen.

Een actuele theorie van Otto Scharmer, doorspekt met oude archetypische wijsheden (Gregg Braden e.a.).

Het script voor dit boek is bijna klaar. Voor verdere info kun je de volgende link gebruiken.

https://getfunded.nl/campagne/12310-mijn-boek-ter-heroverweging-uitgeven

De inhoud van dit boek hoeft niet alleen te gaan over pathologische afhankelijkheidsrelaties. Het geeft ook aan hoe belangrijk het is dynamisch te balanceren tussen afstand en nabijheid en tussen individualisme en collectivisme en zelfredzaamheid en samenredzaamheid.

Het deugdelijke gezonde en goede leven vind je in het dynamische gulden midden.

Symbiose & Autonomie – Franz Ruppert

De gehele biodiversiteit ontwikkelt zich van simpel richting een complex adaptief  zelfregulerend co-evoluerend systeem, vortex of torus circulair.

Vanuit een goldenratio dynamiek. Een Wiskundig verborgen programma dat overal te aanschouwen is in de natuur, maar in de cultuur nog weinig toepasbaar wordt gemaakt. 

Waarom is dit een heelmakende gemiste kans?

Het archetypische reisverhaal van de Held met de duizend gezichten. Een reis die eigenlijk de KERN zou behoren te zijn van de opvoeding en de educatie van onze kinderen en het kind ín de volwassene. Indien het innerlijke kind de huidige opvoeding en educatie heeft OVERLEEFD

In dit boek wordt ook de wereld zichtbaar van de natuurlijk wijze dynamische balans tussen ORDE en CHAOS die zich organiseert in prachtige FRACTAAL HERHALENDE GEHELEN die in al hun schoonheid ook in de voor ons zichtbare werkelijkheid te herkennen zijn. 

Je ziet het pas als je het jezelf bewust bent. Je neemt meer waar vanuit je bewustzijn dan vanuit je zintuigen?

COACHES

Boudewijn de Vries

Cultuurfilosoof - - Levend Systeem Wereldbeeld

Integraal systeem-heler op alle werkelijkheidsniveau's