Dyslexie & Talent

Dyslexie & Talent

Het associatieve brein verwerkt informatie anders, waardoor op school/werk frustraties kunnen ontstaan. Mensen met dyslexie of dyscalculie zijn creatief, fijngevoelig en goede waarnemers.

BESCHRIJVING

1 Leren lezen en intelligentie
2 Verwarring
3 Concentratie en focus
4 Dyslexie: gebrek of gave?
Leren lezen en intelligentie

Leren lezen en intelligentie*

Lezen is eigenlijk een eenvoudig proces, mits een kind leesrijp** is. Leesrijpzijn betekent dat een kind op grond van zijn neurologische ontwikkeling zich de stof eigen kán maken. Dit heeft niets te maken met de intelligentie maar met de rijping van het brein. Ook speelt de wijze van informatieverwerking een rol. Op school wordt het grootste gedeelte van de dag aanspraak gemaakt op de linker hersenhelft. Maar mensen met dyslexie of dyscalculie verwerken informatie juist veel meer met hun rechter hersenhelft. Deze hersenhelft zorgt voor beelden, creativiteit, intuïtie, gevoelens,.. Vandaar dat veel dyslectici creatief zijn. Ze hebben vaak een verruimende geest, die resulteert in meerdere oplossingen voor een probleem. The out-of-the box denkers!

*Zie ook de video “There is more than one kind of intelligence” **Zie ook het boek van Ewald Vervaet
Leren lezen en intelligentie*
Verwarring

Verwarring

Verwarring ontstaat als de hersenen iets onbekends of onverwachts waarnemen. Naast woorden en symbolen zijn er ook andere factoren die verwarring creëren, zoals verschillende lettertypen, leestekens, rommelige omgeving, tijdsdruk, een herinnering aan een onplezierige gebeurtenis. Als er verwarring is ontstaan, dan geeft dit vaak onrust in je lijf en dat resulteert vaak in stress en desoriëntatie. Beelddenkers hebben moeite met 2D-symbolen, zoals letters en getallen. Omdat hun voorkeursdenken aan de rechterkant van de hersenen zit, bekijken ze graag iets van alle kanten. Dit is niet wenselijk bij deze symbolen, want dan wordt een b een p of d, en 65 kan 56 worden. Beeldend (3D)denken zorgt dan voor verwarring. Het eigen maken door te voelen en zelf te creëren, zodat letters wel ‘binnenkomen’ is zeer effectief. Als iemand leert om zijn verwarring te herkennen en te corrigeren en de symbolen die verwarring veroorzaken te ‘tackelen’ dan zal de desoriëntatie afnemen.
Verwarring
Concentratie en focus

Concentratie en focus

De concentratie is vaak zwak bij beelddenkers. Dat komt doordat beelddenkers anders leren. Zij willen informatie ‘zien’ en verwerken informatie associërend (vanuit het geheel al associërend naar de oplossing). Daarbij kost het schakelen van een beeld naar een woord, zowel verbaal als op papier, tijd in het brein. De zwakke concentratie van een beelddenker is vooral toe te schrijven aan deze vorm van informatieverwerking. De ogen gaan voor de oren! Daarbij is het associatieve brein, dat denkt in beelden, snel afgeleid. Dat zorgt ook voor verwarring omdat de aandacht afdwaalt van de taak. Vertragen in het brein en focussen is dan het sleutelwoord. Want als er verwarring is tijdens het leerproces, dan is het onmogelijk om informatie binnen te krijgen. Pas als er weer rust en focus is in het brein, is er weer ruimte om nieuwe stof te verwerken.
Concentratie en focus
Dyslexie: gebrek of gave?

Dyslexie: gebrek of gave?

Vele ervaringsdeskundigen die ‘behept zijn met de handicap’ dyslexie zijn het er over eens dat het te maken heeft met welbepaalde specifieke wegen die de hersenen maken. De hersenen van een dyslecticus zijn wel degelijk afgestemd op taalgebruik, maar niet op de woorden-taal zoals onze maatschappij die vooropstelt als zijnde een 'must' voor iedereen. Het boek: ‘de gave van Dyslexie’, geschreven door Ron Davis, geeft een andere kijk op dyslexie. Veel mensen danken hun succes aan dezelfde gave die hen verhindert goed uit een boek te kunnen leren.
Dyslexie: gebrek of gave?
1 Diversiteit
2 Onderwijsniveaus of leerstijlen?
3 Dyslexie en verbinden
4 Talent en passie
Diversiteit

Diversiteit

Iedereen is anders en leert anders. Toch lijkt het soms alsof we voortdurend in competitie zijn met elkaar en maken we testjes die ons vergelijken met de norm. ‘Anders zijn’ lijkt niet wenselijk. Dus proberen we ons te plooien naar wat de test van ons vraagt. Daardoor worden we allemaal een beetje hetzelfde. In het filmpjes van Sustainable Human; “There is more than one kind of intelligence”, wordt zichtbaar dat de diversiteit in de groep nodig is om te overleven in de natuur. Hoe mooi zou het zijn als we weer vol enthousiasme kunnen kijken naar de veelzijdigheid van ons mens-zijn?
Diversiteit
Onderwijsniveaus of leerstijlen?

Onderwijsniveaus of leerstijlen?

Einstein: “If you judge a fish by it’s ability to climb a tree, it will believe his whole life that it is stupid”. Aangezien er op school veel aanspraak gemaakt wordt op de linkerhersenenhelft, dat het lineaire, analytische, rationele denken stimuleert, zal iemand met een linkerbrein dominantie het vanzelfsprekend makkelijker afgaan, dan iemand met een rechterbrein dominantie. Rechterhelft voorkeursdenkers hebben een associatief en flexibel brein met een levendige verbeelding en multidimensionale waarneming. Hierbij hoort een andere leerstijl. Maar deze verschillen in leerstijlen krijgen helaas onvoldoende aandacht. In plaats daarvan ligt de focus op leerniveaus. Hierdoor kan het algemene beeld ontstaan dat een hoger leerniveaus synoniem is voor een beter leervermogen en daarmee grotere intelligentie. Terwijl in de praktijk er veelal sprake is van een mismatch tussen de aangeboden en benodigde leerstijl. Daarmee gaat veel kwaliteit en talent verloren. Met meer oog voor diversiteit in leerstijl, kunnen we meer talenten ontdekken en ontplooien.
Onderwijsniveaus of leerstijlen?
Dyslexie en verbinden

Dyslexie en verbinden

Dyslexie laat zien dat goed communiceren meer is dan foutloos praten en schrijven. Het goed kunnen toepassen van de regels, leidt af van het eigenlijke doel. Het gaat erom dat je de ander aanvoelt en de verbinding maakt. Taal vervult daarin een belangrijke rol en het is makkelijk controleerbaar. Maar uiteindelijk gaat het niet om de regels in je hoofd… het gaat om de connectie in je hart. Als we niet open staan voor een ander, kunnen we elkaar niet begrijpen. Door op elkaar af te stemmen en te zien wat we elkaar kunnen bieden, kunnen we elkaar versterken. Hoe zou het zijn als we niet meer denken in goed en fout, maar kijken naar wat er leeft bij de ander. Iedereen heeft zijn eigen (onmetelijke) kwaliteit. Door dit te voelen en te ervaren zal er vertrouwen ontstaan en dat zorgt voor zelfvertrouwen. Het belangrijkste ingrediënt voor de toekomst…
Dyslexie en verbinden
Talent en passie

Talent en passie

Talent is datgene wat voor jou ‘vanzelf’ gaat, waar je geen moeite voor hoeft te doen, waar je energie van krijgt. Dat is niet persé hetgeen we gemeten hebben op school. Daarom zijn we ons niet altijd bewust wat onze kwaliteiten en talenten zijn. Maar als je je wèl bewust bent van je kwaliteit en talent, dan kun je keuzes maken die daarbij passen. Op die wijze kun je moeiteloos en vanuit je eigen kern, waarde toevoegen aan de maatschappij. De energie gaat dan vanzelf. Het stroomt. Je zit op je plek. Dat noemen we je hart volgen of je passie hebben ontdekt. Vaak zie je wel het talent van de ander, maar moeilijker dat van jezelf. Het Talentfeedbackbook is een hulpmiddel om meer zicht te krijgen op deze blinde vlek. Een hulpmiddel om je open te stellen naar de ander. (talentfeedbackbook.nl)
Talent en passie
1 Eigen maken, interesse en intrinsieke motivatie
2 Davistechnieken
3 Verschillende visies
4 Dyslexie - A.D.H.D - A.D.D.
Eigen maken, interesse en intrinsieke motivatie

Eigen maken, interesse en intrinsieke motivatie

Het leerproces is te vergelijken met het draaien van een bord. Eerst plaats je de klei op het midden van de draaischijf en centreer je deze zodat je een stabiel middelpunt hebt van waaruit je vertrekt. Vervolgens beweeg je de klei met je duimen van binnen naar buiten. Daarna maak je de tegenovergestelde beweging van buiten naar binnen. Dit doe je een aantal keren opdat de klei-plaatjes goed met elkaar versmelten. Net als bij klei begint ook ons leerproces van binnen naar buiten. Het begint met intrinsieke motivatie. Als we niet in de kern geraakt worden door een onderwerp, niet geïnteresseerd zijn, dan komt het niet ‘binnen’. Vervolgens halen we interessante informatie van buiten ons en verwerken dat. Deze heen en weergaande beweging, van binnen naar buiten en van buiten naar binnen is de beste manier om met de lesstof te versmelten en ons dingen eigen te maken.
Eigen maken, interesse en intrinsieke motivatie
Davistechnieken

Davistechnieken

Dyslexie is het is een samengaan van simpele factoren die stap voor stap overwonnen kunnen worden. Aan de basis van dyslexie ligt een natuurlijke gave, een talent verborgen. De gave van dyslexie is om iets zo te leren dat het helemaal van jezelf wordt. Je leert door zelf te creëren. Ron Davis heeft een methode ontwikkelt, die dyslectici in staat stelt om hun aandacht goed te kunnen richten op een taak, zodat lezen, spellen, rekenen of.. makkelijker wordt zonder dat de natuurlijke talenten worden opgeofferd. De technieken zijn niet alleen geschikt voor lezen en spellen, maar dragen bij tot levenslang leren. Het zijn strategieën om op een ontspannen en creatieve manier kinderen te begeleiden. Zij weten om te gaan met hun specifieke denkstijl en kunnen dankzij de Davistechnieken de verwarring die ontstaat tijdens het leerproces opheffen. Ze zorgen voor focus en een heldere gedachtegang: aangeboden informatie kan goed verwerkt, opgeslagen en toegepast worden.
Davistechnieken
Verschillende visies

Verschillende visies

Christiane Beerlandt omschrijft in haar boek de Sleutel tot zelfbevrijding Dyslexie als volgt: “Dyslexie is geen ziekte maar heeft veeleer te maken met welbepaalde specifieke wegen die de hersenen maken ten gevolge van een bepaald karakter, een bepaalde (zij het onbewuste) ingesteldheid in het leven, overtuigingen omtrent het leven. Het gaat hierom de drang van de mens tot innerlijke bevrijding, om helemaal trouw te zijn of te worden aan de hoogst unieke, oorspronkelijke, eigen natuur, zonder compromis! Deze mens kent heel goed de TAAL, maar verlangt niet om in ‘woorden’ en ‘woordjes’ te leven, te spreken, te communiceren, wel in ZIJN TAAL.”
Verschillende visies
Dyslexie - A.D.H.D - A.D.D.

Dyslexie - A.D.H.D - A.D.D.

Heb je een ziel en wat maakt je „levend“? En in hoeverre heeft je ziel invloed op je Mind? Kun je aannemen dat je Mind "overal" aanwezig is? En dat je met iedereen verbonden bent? Is er een universele waarheid? Of leef je vanuit je eigen geïsoleerde subjectieve werkelijkheid? Berust alles in ons leven op toeval of staat alles in het leven vooraf al vast? Is het ook denkbaar dat er een dynamisch evenwicht is tussen deze beide invalshoeken? Kun je door meer bewust te worden meer invloed krijgen op je leven? Kun je door meer bewustwording meer verbinding krijgen met de universele wetten? En meer verbinding met je ware zelf ontwikkelen en daarmee met je verlangen en de reden waarom je hier op aarde bent? Filosofische, theologische en Spirituele MindViews houden ich hier mee bezig.

 

Dyslexie - A.D.H.D - A.D.D.

INFOGRAPHICS

VIDEOS

Hear from some of the world’s most successful dyslexics about their strengths and thinking skills so you can really understand what dyslexia is and why we should celebrate it. Made by Dyslexia.
Korte beschrijving: In deze video van Sustainable Human wordt stilgestaan bij het onrecht en gevaar dat er schuilt in ons huidige onderwijssysteem.

Pieter Derks over de kenniseconomie en de ware helden van deze tijd (over de fetish voor opleidingsniveau, diploma’s en certificaten)

Korte beschrijving: Jef Staes pleit op een humoristische wijze voor diplomavrij onderwijs, functievrij werken en pensioenvrij leven.

Korte beschrijving: Deze video gebaseerd op de tekst van Alan Watts geeft je een andere kijk op de zin van het leven. 

Korte beschrijving: Prince Ea legt uit waarom ons onderwijs ‘misdadig’ is.

PODCASTS

Korte beschrijving: Wat telt en vertelt de eindtoets ons? Karen Heij is toetsexpert. Karen heeft de afgelopen vier jaar promotieonderzoek gedaan naar de eindtoets in het basisonderwijs 

Past het schoolsysteem wel bij onze kinderen. Sabine Wolsink-Bruggink in gesprek met Marloes Sahin en Marloes Rodriguez.

 

VERDIEPENDE ARTIKELEN

De toekomst van kinderen willen voorspellen is hen opsluiten in hun verleden.

Leer je kind pas lezen als het er aan toe is (Ewald Vervaet Ontwikkelingspsycholoog)

Dyslexie is geen stoornis

Leren lezen doe je met je lijf

INSPIRATOREN

Aan de basis van dyslexie ligt een natuurlijke gave, een talent verborgen. De gave van dyslexie is de gave om iets zo te leren dat het helemaal van jezelf wordt.

Je leven is een zelfexpressie van een potentieel. Jij bent een unieke bundel mogelijkheden die we tot leven kunnen brengen.

Succes is het leven leiden dat je zelf wilt leiden zonder dat het ten koste gaat van iemand anders. Prachtige uitleg over mensen in hun kracht zetten

 

Eckart Tolle vertelt over bewustwording, zijn(spsychologie) en compassie

BOEKEN

Ron Davis ‘de gave van dyslexie’

Ron Davis ‘de gave van leren’

Christiane Beerlandt ‘de sleutel tot- zelfbevrijding’

Naar School – Ewald Vervaet 

Talentfeedbackbook van Joyce Kloosterma. Het boek laat mensen profiteren van het verschijnsel dat we vaak wél het talent van de ander zien, maar moeilijker dat van onszelf.

 

COACHES